Pakistan

by Vladimir Ciplic

drzava pakistan stanovistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 135.135.195

Gustina naseljenosti: 168 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 32%.
Etničke grupe: Pandžabi 66%, Sindi 12%, Urdu, Baloki.
Glavni jezici: urdu (službeni), engleski, pandžabski i dr.
Religija: islamska 97%.

Geografija

Površina: 803.940 km2
Položaj: U zapadnom delu južne Azije, na obali Indijskog okeana.
Susedi: Iran na Z; Avganistan i Kina na S; Indija na I.

Topografija: Polovinu teritorije zauzima prostrana plodna nizija, u slivu reke Ind. Na severu i severozapadu su visoke planine (najviši vrh 8611 m). Glavna reka Ind, sa pritokama Satledž, Činab, Džilam, putem brana služe za navodnjavanje. Skoro dve trećine
teritorije je pod stepama i polupustinjama, a pod šumama je samo 3,5% teritorije (na planinskom severu).
Klima: Na severu suva suptropska, u unutrašnjosti stepskokontinentalna, u primorju i nizijama tropsko-monsunska.

Glavni grad: Islamabad 300.000.
Veći gradovi: Karači (10 mil.), Lahore (3,5 mil.), Fajzalabad (2 mil.), Hajderabad (800.000), Ravalpindi (1 mil.).

pakistan glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentama demokratija federalnog okvira.
Teritorijalna podela: 4 provincije i glavni grad.
Vojska: 6% BDP. Aktivni sastav: 587.000.

Privreda

Industrija: čelična, naftno-prerađivačka, metaloprerađivačka, mašinska, brodogradnja, motorna, montažna, elektrotehnička,
cementna, hemijska, papima, tekstilna, prehrambena, ind. kože i obuće, gume, duvanska, keramička, staklarska ind.
Glavni usevi: pšenica, pirinač, kukuruz, proso, ječam, šećema trska, pamuk, lan, konoplja, čaj, duvan, agrumi, urme, banane.

Rude i minerali: nafta, gas, ugalj, hrom, antimon, gvožđe, boksit, magnezit, fosfati, kamena so, gips, uranova ruda, bakar, zlato.
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija, riba.
Obradiva Površina: 27%.
Stočni fond: goveda 17,8 mil., ovce 27,7 mil., koze 40,2 mil.
Ulov ribe: 553.000 mt.
Radna snaga: 36,7 mil. (47% u poljoprivredi, 17% u rudarstvu i proizvodnji).
Izvoz: 8,3 mlrd. USD (pamuk, pirinač, odeća, tekstil). Uvoz: 12 mlrd. USD (sirova nafta, mašine, transportna oprema, hemijski proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: EU, Hongkong (Kina), Saudijska Arabija.

Finansije

Novčana jedinica: pakistanski mpi : 1 USD = 31 pak. mpija)
Bruto nacionalni dohodak: 296,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.300 USD.
Inflacija: 11%.

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Karači.
Drumski saobraćaj 921.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 34 lokalna aerodroma; međ. aerodrom Karači, Islamabad.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 62 osobe.
Radio-aparati: 1 na 13 osoba.
Telefoni: 1 na 85 osoba.
Dnevna štampa: 15 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 57 god. muškarci, 59 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 42. Umrlih (na 1000 st.): 12.
Prirodni priraštaj:: 3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 1.619 osoba.
Broj lekara: 1 na 2.242 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 94.

Obrazovanje

Pismenost: 35%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 92.
Vremenska zona: +4GMT.
Međunarodni aerodrom: Karači.
Prosečna temperatura: zimi 13°C, leti 35°C (Karači).
Državni praznik: 14. avgust (23. mart).

Ambasada Pakistana u Srbiji:
Beograd, Bulevar mira 63,
Tel. 011/661-676, fax: 660-219.

Ambasada Srbije u Pakistanu:
Embassy of the FR of Serbia
14, Street No. 87, Ramna G 6/3, P O B 1050, Islamabad
Tel. (99 9251) 829 556-7, 822 321, 822 774, Fax 820 965.

Geografska karta Pakistana

Zastava Pakistana

zastava pakistana

PREPORUČUJEMO